Zamówienia i pomoc: +48 572 292 326 Pracujemy w godzinach: 8.00-16.00
kategorie
kategorie

Regulamin sklepu dragonfly24.com.pl

1 Definicje

1.1. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady korzystania z dragonfly24.com.pl, w tym w szczególności prawa i obowiązki Klientów sklepu internetowego, jak również sposób zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży;

1.2. Sklep – sklep internetowy, którego właścicielem jest spółka Refloactive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

1.3. Refloactive  – spółka Refloactive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

1.4. Produkty – lampy i inne elementy związane z oświetleniem, stanowiące przedmiot Umów Sprzedaży zawieranych w ramach Sklepu;

1.5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna mająca siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, które zawierają z Refloactive Umowę Sprzedaży Produktów;

1.6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, której przedmiotem są Produkty i zawierana jest pomiędzy Refloactive a Klientem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie;

1.7. Koszyk - narzędzie informatyczne umożliwiające zebranie w jednym miejscu interesujących Klienta Produktów;

1.8. Konsument – konsument w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.

2 Informacje ogólne

1.1. Właścicielem Sklepu, dostępnego pod adresem www.dragonfly24.com.pl, jest spółka Refloactive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

Kapitał Zakładowy: 50.000,00 zł
NIP: 554 293 26 13
REGON: 362872596
KRS: 0000903671

Dane:
 • adres: ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz,
 • tel.: +48 52324 90 20 / +48 52 582 73 29 / + 48 511 017 411
 • fax: +48 52324 90 13
 • e-mail: zakupy@dragonfly24.com.pl / info@dragonfly24.com.pl / aneta@dragonfly24.com.pl

1.2. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, zasady sprzedaży Produktów przez Refloactive, a także prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki Refloactive, jako podmiotu prowadzącego Sklep. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu jest uprzednie zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu, który stanowi integralną część Umowy Sprzedaży.

1.3. Regulamin został sporządzony w oparciu o polskie przepisy prawa. Refloactive posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w Sklepie.

I. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1.1. Refloactive świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności poprzez udostępnienie platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktów.

1.2. Refloactive udostępnia przestrzeń serwerową, w której Klienci umieszczają dane służące do ich identyfikacji idozawierania Umów Sprzedaży.

1.3. Klient, w celu korzystania ze Sklepu, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Refloactive . Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez Refloactive z Plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Pliki „cookies” są wykorzystywane przez Refloactive w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów w Sklepie.

1.4. Klient, korzystający z usług świadczonych przez Refloactive, jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3 Warunki sprzedaży

1.1. Przedmiotem Umów Sprzedaży mogą być Produkty prezentowane w Sklepie, jak również Produkty wyprodukowane według specyfikacji Klienta. Produkty są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i zezwolenia, dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2. Zamówienia na Produkty mogą być składane w Sklepie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zakupy@dragonfly24.com.pl.

1.3. Umowy Sprzedaży w Sklepie zawierane są w poniższy sposób:
 • Klient wybiera jedną z kategorii Produktów, wymienionych w kolumnie z lewej strony Sklepu, a następnie konkretny Produkt z przedstawionej listy Produktów, poprzez kliknięcie na przycisk: „Dodaj do koszyka”. Po dokonaniu wyboru, Klient może kontynuować zakupy lub przejść dalej celem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

 • Klient zapoznaje się Regulaminem i klika w polu: „Realizuj zamówienie”. Kliknięcie na przycisk: „Realizuj zamówienie” jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.

 • Klient zapoznaje się z zawartością Koszyka, który określa rodzaj Produktów, ich ilość, cenę oraz koszt dostawy i wysokość wliczonego podatku.

 • Następnie Klient podaje dane do wysyłki. Klient podaje następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko lub firmę, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i NIP, adres do dokonania dostawy oraz kontaktowy numer telefonu komórkowego. Wszelkie dane podawane są przez Klienta dobrowolnie i służą jedynie do złożenia i realizacji zamówienia na Produkty.

 • W dalszej kolejności Klient wybiera opcję dostawy i metodę płatności. Po dokonaniu tego wyboru, pojawi się informacja o całkowitej wartości zamówienia oraz przycisk: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 • Refloactive wysyła na adres mailowy Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które określa jego szczegóły (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności, dane rachunku bankowego Refloactive).

1.4. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, z Klientem skontaktuje się pracownik Refloactive celem potwierdzenia szczegółów zamówienia. Następnie szczegóły te zostaną podsumowane w wiadomości e-mail.

1.5. W przypadku płatności w formie przedpłaty, zapłata ceny powinna nastąpić w terminie 7 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta. Refloactive dopuszcza następujące formy płatności:
 • przy odbiorze Produktów od kuriera (za pobraniem),
 • przy osobistym odbiorze Produktów przez Klienta w siedzibie Refloactive,
 • przedpłata na rachunek bankowy Refloactive:

  Raiffeisen Bank Polska SA
  Nr konta PLN : 09 1750 1051 0000 0000 3330 4978

1.6. Klient może za pośrednictwem poczty elektronicznej złożyć zamówienie na wyprodukowanie Produktu o indywidualnie określonych przez Klienta cechach. W przypadku złożenia takiego zamówienia, z Klientem skontaktuje się pracownik Refloactive celem potwierdzenia szczegółów zamówienia. Następnie szczegóły te zostaną podsumowane w wiadomości e-mail.

1.7. W stosunku do niektórych rodzajów Produktów prezentowanych w Sklepie konieczne jest podanie przez Klienta specyfikacji, według której mają być wyprodukowane. W tym przypadku Klient samodzielnie określa oczekiwane cechy Produktu (np. ilość żarówek, kolor, rozmiar)

1.8. W przypadku płatności w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek Refloactive, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym w postaci braku zapłaty ceny przez Klienta w terminie 7 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta. Brak zapłaty ceny przez Klienta w terminie, spowoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń, chyba że Refloactive i Klient postanowią inaczej.

1.9. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i dostawę wynosi do 30 dni roboczych. Refloactive jest zobowiązane dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

1.10. Produkty, stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Produkty mogą zostać odebrane przez Klienta osobiście w siedzibie Refloactive, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu odbioru.

4 Postępowanie reklamacyjne

1.1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Refloactive lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zakupy@dragonfly24.com.pl

1.2. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zakupy@dragonfly24.com.pl i powinna określać co najmniej:
 • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;
 • zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
 • żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (wymiana Produktu na produkt wolny od wad, usunięcie wady, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży, chyba że wada jest nieistotna).

1.3. Refloactive udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację w terminie nieprzekraczającym 14dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, Refloactive zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

1.4. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

1.5. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w punkcie V.1.4 powyżej, nie przysługuje, jeśli Klient zlecił Refloactive dokonanie indywidulanych przeróbek zamówionego Produktu lub w przypadku zamówienia Produktu według projektu lub specyfikacji Klienta, o którym mowa w punkcie IV.1.6. i IV.1.7. powyżej.

1.6. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

1.7. Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi. Koszt zwrotu Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej zależy od jego wagi i wynosi od 20 do 50 zł.

5 Dane osobowe

1.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Refloactive, które dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

1.2. Refloactive przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.

1.3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

6 Postanowienia końcowe

1.1. Refloactive zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

1.2. O zmianie Regulaminu Refloactive poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.

1.3. W przypadku zmiany Regulaminu przez Refloactive , Klient może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.

1.4. Prawem właściwym dla Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

Wzór formularza odstąpienia od umowy